Porady

Bezpieczeństwo ludzi – wyjścia ewakuacyjne z obiektów

Bezpieczeństwo ludzi – wyjścia ewakuacyjne z obiektów

Każdy budynek oraz urządzenia z nim powiązane muszą zapewniać w razie wystąpienia pożaru lub innych zdarzeń losowych, możliwość bezpiecznego opuszczenia przez ludzi obiektu. Jednak, aby cały proces ewakuacyjny przebiegał sprawnie oraz bez zbędnej paniki, należy przestrzegać kilku kwestii, które w razie wystąpienia niechcianego zjawiska mogą nam bardzo ułatwić opuszczenie budynku.

Właściwe rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych

Każdy ze znaków bezpieczeństwa zainstalowany wzdłuż drogi ewakuacyjnej powinien być oświetlony w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywał drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Znaki kierunkowe i wyjściowe powinny być widoczne ze wszystkich miejsc znajdujących się wzdłuż drogi ewakuacyjnej.

Kolejnym zaleceniem jest stosowanie znaków bezpieczeństwa, które są podświetlane wewnętrznie w trybie ciągłym. Jest to szczególnie pomocne dla osób nieznających tak dobrze obiektu, w którym przebywają. Ich format i barwa musi być równomierna a oznaczenie intuicyjne i zgodne ze standardami, jak np. oprawy kierunkowe firmy Awex.

 

Jakie obiekty podlegają ćwiczeniom z zakresu ewakuacji?

Podczas awarii podstawowego oświetlenia w budynkach użytku publicznego w pierwszej kolejności występuje u ludzi konsternacja. Jednak w razie podniesienia okrzyku przez nawet małą garstkę osób może nastąpić wybuch paniki, którego następstwa mogą zaszkodzić zdecydowanej większości ludzi przebywających w obiekcie. Aby tego uniknąć, należy przeprowadzić regularne szkolenia edukacyjne z zakresu BHP oraz ćwiczenia ewakuacyjne wewnątrz firm oraz innych palcówek. Sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji budynku jest niezbędne do wyrobienia odpowiednich nawyków koniecznych do sprawnego działania w sytuacjach kryzysowych. Są także okazją do analizy zachowań ludzkich wobec zagrożeń.

Zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, obowiązkowi przeprowadzania ćwiczeń z zakresu ewakuacji podlegają obiekty, w których:

  • przebywa co najmniej 50 osób będących stałymi użytkownikami budynku (m. in. biurowce), ćwiczenia ewakuacyjne powinny być przeprowadzane przynajmniej raz na dwa lata
  • dochodzi co cyklicznej wymiany grup użytkowników liczących powyżej 50 osób (np. przedszkola, szkoły) – tu próby alarmowe należy przeprowadzać co najmniej raz w roku, nie później niż w ciągu pierwszych 3 miesięcy od otwarcia obiektu dla nowych użytkowników

Prawidłowo przygotowana oraz sprawnie przeprowadzona próba ewakuacyjna oraz właściwe oznaczenie wyjść awaryjnych w obiekcie to podstawa dla zachowania bezpieczeństwa osób w nim przebywających. Sprawne i szybkie wyprowadzenie ludzi do strefy bezpiecznej to priorytet, jednak ćwiczenia z zakresu ewakuacji to także doskonała okazja do identyfikacji potencjalnych słabych punktów w istniejących procedurach oraz do weryfikacji sprawności zadziałania systemów bezpieczeństwa w obiekcie (m.in. system sygnalizacji pożaru czy oświetlenia awaryjnego).

Similar Posts