Porady

Urząd Dozoru Technicznego – jakie funkcje pełni?

Urząd Dozoru Technicznego – jakie funkcje pełni?

Urząd Dozoru Technicznego, czyli UDT, jest instytucją państwową działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Nazwa tej organizacji najczęściej pojawia się w kontekście rejestracji, uprawnień oraz przeglądów różnych urządzeń. Swoją obecność i poświadczenie jakości, weryfikacji i nadania uprawnień UDT potwierdza certyfikatem oraz charakterystycznymi zielonymi naklejkami z trzema literami: „UDT”.

Pierwsze zainteresowanie dozorem technicznym na polskich ziemiach jest datowane na 1911 roku, gdy minister przemysłu i handlu Rosji zatwierdził powstanie organizacji polskich przemysłowców. Instytucja działała pod nazwą Warszawskie Stowarzyszenia dla Nadzoru nad Kotłami Parowymi. Po zakończeniu II wojny światowej podobne podmioty zostały utworzone także w Poznaniu oraz Katowicach. Następnie w 1950 roku powołano do życia ogólnopolską jednostkę pod nad nazwą Urzędu Dozoru Technicznego. Od tamtego czasu UDT prowadzi swoją działalność w zakresie kontrolowania bezpieczeństwa instalacji  i urządzeń technicznych. Obecnie instytucja posiada 10 oddziałów terenowych oraz 22 biura ulokowane w różnych miejscach Polski.  

Jakie urządzenia podlegają UDT?

Dozorowi technicznemu według prawa podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji. Wszystkie te czynności mają na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Dozór nad tymi urządzeniami wykonują operatorzy, konserwatorzy oraz inspektorzy UDT.

Pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego podlegają m.in. dźwigi budowlane, dźwigi towarowe małe, suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie stacjonarne, żurawie samojezdne, dźwignice linotorowe, podesty ruchome wiszące oraz masztowe, wyciągi towarowe, wózki jezdniowe podnośnikowe, żurawie wieżowe, przenośne oraz schody ruchome i dźwigi osobowe. 

Czym zajmuje się UDT?

Urząd Dozoru Technicznego ma bardzo szeroki zakres działania. Obejmuje on nadzór nad stanem technicznym urządzeń, prowadzenie rejestru tych urządzeń, a także przeprowadzanie szkoleń i egzaminów pracowników zatrudnionych jako operatorzy urządzeń podlegających UDT. Sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami obejmuje przeprowadzanie badań, dozorowanie napraw oraz modernizację sprzętu. Certyfikacja UDT uwzględnia sprawdzanie oraz potwierdzanie właściwych standardów spełnianych przez osoby czy urządzenia. Urząd Dozoru Technicznego przeprowadza również szkolenia i egzaminy potwierdzające kwalifikacje pracowników. 

Jak zdobyć uprawnienia UDT?

Uprawnienia UDT określają kwalifikacje pracownika w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Zdobycie takich uprawnień wymaga odbycia kursu i przystąpienia do egzaminu przed komisją UDT. Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym i Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Działalność Urzędu Dozoru Technicznego obejmuje wiele dziedzin związanych z szeroko rozumianym dozorem technicznym. Oprócz przeprowadzania szkoleń i egzaminów UDT zajmuje się także kontrolą nad urządzeniami i ma obowiązek wystawiania kar za nieprzestrzeganie zasad dozoru technicznego.

Similar Posts