Porady

Jakimi metodami sprawdza się szczelność domu drewnianego i dlaczego to takie ważne?

Jakimi metodami sprawdza się szczelność domu drewnianego i dlaczego to takie ważne?

Badanie szczelności domu drewnianego przeprowadza się techniką termowizji oraz metodą Blower Door. Uszczelnienie obiektu jest bardzo ważne, ponieważ umożliwia ograniczenie strat ciepła, co przekłada się na oszczędności w sezonie grzewczym. Test warto przeprowadzić nawet pomimo użycia najlepszych jakościowo materiałów uszczelkarskich.

Na czym polega test Blower Door?

Blower Door jest najbardziej znaną i najczęściej stosowaną techniką badania szczelności domów z drewna. Wentylator i aparaturę pomiarową montuje się w szczelnej plandece, a pomiary mają dostarczyć informacji o stopniu przepływu powietrza w ściśle określonych warunkach ciśnienia. Do interpretacji wyników stosuje się wskaźnik n50 [1/h], który informuje o krotności wymian ciepłego powietrza w czasie jednej godziny przy różnicy ciśnień na poziomie 50 Pa.

Na samym początku przygotowuje się budynek do badań, co jest bardziej skomplikowane w przypadku domów o większym metrażu i złożonej kubaturze. Na tym etapie zabezpiecza się wszystkie otwory wentylacyjne i komunikacyjne, ponieważ przepływ powietrza musi odbywać się wyłącznie przez nieszczelności. Pomiary przeprowadza się w odpowiednich warunkach pogodowych – ważna jest prędkość wiatru oraz odpowiednia różnica temperatur i ciśnień wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

Testy Blower Door wykonuje firma ITS z Koszalina, która specjalizuje się w budowie domów z drewna. Testy mogą być przeprowadzane dla budynków w stanie surowym zamkniętym, co pozwala wyeliminować wszelkie błędy wykonawcze lub dla budynków już zamieszkałych.

Badanie szczelności budynków termowizją

Kamera termowizyjna podczas testu szczelności dostarczy informacji o różnicy temperatur, jakie powstają na skutek przedostawania się zimniejszych lub cieplejszych mas powietrza. Badanie termowizyjne jest stosowane w celu określenia izolacji termicznej określonego elementu, na przykład pakietu szybowego lub ocieplonej styropianem ściany. Termowizja to bezinwazyjne metoda pomiaru, podczas której analizie poddawany jest rozkład temperatur na powierzchniach przegród. Pozwala to na wykrycie mostków termicznych, a przy połączeniu z testem Blower Door także nieszczelności.

Wspomniane domy z drewna w Koszalinie poddawane są zarówno testowi Blower Door, jak i badaniu kamerą termowizji, co pozwala dokładnie ocenić wszystkie elementy powłoki zewnętrznej budynku i dostarczyć kompleksowych informacji o budynku i jego przegrodach. Do badań stosuje się kamerę przystosowaną do potrzeb budownictwa.

Similar Posts