Porady

Mieszadło wolnoobrotowe w oczyszczalni ścieków

W kontekście racjonalnej gospodarki zasobami coraz częściej i głośniej mówi się o śladzie wodnym, który określa sumę pośredniego i bezpośredniego zużycia wody przez konsumenta, w tym także wody niezbędnej do skutecznej utylizacji zanieczyszczeń. Jak nie trudno się domyśleć, w ślad wodny wpisuje się także oczyszczanie wygenerowanych przez konsumenta ścieków.

Jakość i wydajność procesu oczyszczania ścieków w dużej mierze zależy od zastosowanych mieszadeł (mieszadło wolnoobrotowe, średnioobrotowe lub wysokoobrotowe) oraz ich rozmieszczenia. Mieszanie jest bowiem istotnym aspektem oczyszczania ścieków. Wpływa na skuteczność procesu i jego efektywność energetyczną.

Znaczenie mieszadeł w oczyszczaniu ścieków                                  

Efektywność energetyczna procesu oczyszczania ścieków jest uzależniona od wybranego mieszadła. Mieszadło, niezależnie od tego czy będzie to mieszadło wolnoobrotowe czy wysokoobrotowe, powinno zapewnić wymagany ciąg przy możliwie jak najmniejszym zużyciu energii. Dlatego przy projektowaniu mieszania należy wziąć pod uwagę wymiary zbiornika i właściwości cieczy, a także jasno zdefiniować zadanie procesu. W ten sposób możemy uzyskać najbardziej efektywne energetycznie rozwiązanie.

Kluczem do wysokiej skuteczności mieszania jest prawidłowe rozmieszczenie i ustawienie mieszadeł w zbiorniku. Dlaczego jest ono takie ważne?

Rozmieszczenie mieszadeł wolnoobrotowych w zbiorniku

Prawidłowe rozmieszczenie i ustawienie mieszadeł zapewnia odpowiedni transfer energii do cieczy, a co za tym idzie przepływ masowy. W ten sposób mieszadła jeszcze lepiej wspomagają procesy biologiczne, które zachodzą w całej objętości zbiornika. Jednocześnie, dbając o prawidłowy montaż mieszadła unikamy uszkodzeń mechanicznych, w rezultacie czego urządzenie może być eksploatowane w dłuższej perspektywie czasu, co pośrednio wpływa na koszt oczyszczania.

W przypadku większości zbiorników zastosowanie znajdują ogólne zasady pozycjonowania mieszadeł. Wyjątek stanowią zbiorniki o przepływie cyrkulacyjnym, w przypadku których należy dodatkowo przestrzegać zasad szczegółowych.

 

Similar Posts