Porady

Prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej

Prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa ma za zadanie wspólne działanie na rzecz danej nieruchomości, w celu utrzymania gruntu i budynku we właściwym stanie. Członkiem wspólnoty automatycznie staje się każdy właściciel lokalu. Jest on także współwłaścicielem nieruchomości wspólnej. Wiąże się to z określonymi prawami i obowiązkami. Jakimi?

Prawa wspólnoty mieszkaniowej

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej ma prawo do korzystania i rozporządzania własnym lokalem, ograniczone jedynie prawem pozostałych właścicieli lokali. Ma także prawo korzystania z części wspólnej nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem. Nie może to jednak kolidować z prawem własności innych członków wspólnoty. Wielkość udziałów w części wspólnej uzależniona jest od wielkości posiadanego lokalu. Wspólnota ma prawo, a w przypadku dużej wspólnoty – obowiązek – powołania zarządu. Jego członkami mogą być właściciele lokali, jednak wspólnota może także zatrudnić zewnętrzną firmę. Również w tym drugim przypadku każdy członek wspólnoty ma prawo do uczestniczenia w zebraniach i wyrażania swojego zdania na temat zarządzania nieruchomością. Ma ponadto dostęp do dokumentów wspólnoty i kontrolę nad nimi. W przypadku nienależytego zarządzania wspólnota ma prawo wnioskować o odwołanie zarządcy, a nawet wytoczyć mu proces.

O czym decyduje wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa ma prawo uchwalić własny regulamin, lecz nadrzędna pozostaje Ustawa o własności lokali. Każdy z członków wspólnoty musi się do niej stosować. Ma on prawo do decydowania o czynnościach przekraczających zwykłe zarządzanie. Sprawy takie jak wysokość wynagrodzenia zarządu, roczny plan gospodarczy nieruchomości, zmiana przeznaczenia części wspólnych, czy ich przebudowa, muszą zostać przyjęte uchwałą. Każdy członek wspólnoty może wyrazić sprzeciw. Takie uchwały podejmowane są minimum raz w roku w czasie zebrania lub poprzez głosowanie indywidualne. Członek wspólnoty może również sam zwołać zebranie i przedstawić własną inicjatywę. Zarząd zobowiązany jest do realizowania uchwał i kierowania sprawami wspólnoty. Reprezentuje też ją na zewnątrz. Jego zadaniem jest osiągnięcie założonego wyniku finansowego, zawieranie korzystnych dla wspólnoty umów i dbałość o jej interesy.

Obowiązki

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej mają obowiązek wywiązywać się z należności dotyczących posiadanego lokalu. Opłaty za media, fundusz remontowy, sprzątanie części wspólnych – muszą być realizowane terminowo. Każdy z właścicieli lokali ma obowiązek partycypować w kosztach utrzymania nieruchomości w stopniu odpowiadającym wysokości jego udziału. Obowiązuje go stosowanie się do przyjętych regulaminem zasad. Ma to na celu ułatwienie współżycia sąsiedzkiego. Zarząd czy administrator nieruchomości ma prawo wstępu do lokalu członka wspólnoty w określonych sytuacjach. W przypadku awarii, remontu czy wymiany instalacji w części wspólnej, gdy wymaga to wejścia do lokalu, właściciel ma obowiązek wpuścić uprawnione osoby.

Udział we wspólnocie mieszkaniowej daje właścicielom prawa i rodzi obowiązki. Reguluje współżycie sąsiedzkie, zapobiega konfliktom i zapewnia utrzymanie całości budynku w nienaruszonym stanie.

Similar Posts