Porady

Dlaczego oszczędność wody jest tak ważna w procesie certyfikacji BREEAM?

Certyfikat BREEAM  jest obecnie jedną z najczęściej wykorzystywanych metod oceny budynków, w której analizowana jest głównie ich ekologiczność. BREEAM wyznacza nowe standardy w budownictwie, a jednocześnie ma duże znaczenie w zakresie ochrony środowiska, komfortu użytkowania oraz wydajności budynku. 

 

Deficyt wody to problem, który obejmuje nawet milion ludzi na całym świecie, w tym ponad 100 milionów Europejczyków. Około 80% wody słodkiej zużywanej w Europie pochodzi z rzek i wód podziemnych, które są najbardziej podatne na zagrożenia związane z nadmierną eksploatacją, zanieczyszczeniem oraz zmiennością klimatu. 

W ciągu ostatnich 50 lat zapotrzebowanie na wodę w całej Europie stale rosło także ze względu na wzrost liczby ludności. Doprowadziło to do ogólnego zmniejszenia o 24% odnawialnych zasobów wodnych na mieszkańca. Spadek ten jest najbardziej zauważalny w południowej części kontynentu – przede wszystkim z powodu niższego poziomu opadów. Duży wpływ na to ma również napływ ludzi do miast, co zwiększa zapotrzebowanie na wodę, zwłaszcza na obszarach gęsto zaludnionych. Szacuje się, że około jedna trzecia terytorium UE jest narażona na stały lub tymczasowy deficyt wody. Trzeba zatem zrobić wszystko, żeby oszczędzać wodę. Certyfikacja BREEAM może w tym pomóc.

 

Certyfikacja BREEAM – kryteria oceny

 

Certyfikacja BREEAM ocenia efektywność budynków w zakresie zarządzania, administrowania terenem oraz w kwestiach proceduralnych. Dodatkowo analizowane są aspekty związane z energią – oceniane jest zużycie energii świetlnej oraz dwutlenku węgla (CO2). W ramach BREEAM sprawdzane są również czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na dobre samopoczucie mieszkańców lub pracowników. To m.in. ilość światła dziennego, temperatura, jakość powietrza, akustyka itp. W ramach certyfikatu analizie poddawane jest zanieczyszczenie powietrza, emisja CO2, lokalizacja budynku, infrastruktura miejska i zagospodarowanie terenów zielonych.

 

W certyfikacji BREEAM duże znaczenie ma ekologia, czyli ochrona wartości związanych z bioróżnorodnością flory i fauny, zastosowanie materiałów budowlanych posiadających odpowiednie certyfikaty ekologiczne oraz zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie wody. 

 

Oszczędność wody w BREEAM

Polska należy do krajów o małych zasobach wodnych. Przyczynia się do tego mała ilość opadów w ciągu roku (650 mm) oraz duże parowanie (450 mm). Dodatkowo duże znaczenie ma również zła jakość wody. W certyfikacji BREEAM promowane są rozwiązania oszczędzające wodę. Można tu wymienić wykorzystanie wody deszczowej do spłukiwania toalet lub do podlewania roślin na działce oraz zastosowanie zielonych dachów.

 

Ważna jest również odpowiednia podlegająca certyfikacji instalacja wodna. Odpowiednia instalacja ma dostarczać właściwą ilość wody pitnej. Jednocześnie powinna ograniczać jej zużycie poprzez zastąpienie wody używanej do celów innych niż spożywcze i wykorzystywanej na potrzeby higieniczne ściekami szarymi uzyskiwanymi z instalacji dualnej. 

 

Certyfikacja BREEAM i dostosowanie do jej wymogów nowo budowanych budynków daje duże szanse na dobrą gospodarkę oraz oszczędność wody pitnej dzięki wykorzystaniu szarych ścieków  oraz deszczówki. 

Similar Posts