Budowa

Podesty ruchome przejezdne – naprawa i przegląd

Podesty ruchome przejezdne – naprawa i przegląd

Podesty ruchome przejezdne to maszyny przeznaczone do pionowego i poziomego transportu osób na stanowiska robocze, które wykonują prace z poziomu platformy roboczej podestu. Podest ruchomy przejezdny składa się z co najmniej jednej platformy roboczej wyposażonej w elementy sterownicze, z wysięgnika i podwozia. Konstrukcja podestu może być wykonana w formie przegubowej oraz nożycowej. Zgodnie z podstawą prawną wszystkie podesty ruchome przejezdne podlegają dozorowi technicznemu.

Warunki eksploatacji podestów ruchomych przejezdnych

Podesty ruchome muszą być eksploatowane zgodnie z wymogami dozoru technicznego oraz z instrukcją eksploatacji. Eksploatujący musi wyposażyć podest ruchomy w stanowiskową instrukcję obsługi, a także do jego obowiązków należy zapewnienie bezpiecznej eksploatacji urządzenia oraz przeprowadzanie regularnych przeglądów konserwacyjnych. Reguluje to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849) ze zmianą z dnia 20.02.2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426).

Przeglądy konserwacyjne podestów ruchomych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 poz. 2176). Co więcej, podmiot eksploatujący podest ruchomy powinien przechowywać i prowadzić dziennik konserwacji, w którym odnotowywane są wszystkie czynności naprawcze i konserwacyjne.

Rodzaje badań i przeglądów, którym podlegają podesty ruchome

Badania techniczne podestów ruchomych przeprowadzane są w obecności eksploatującego, konserwatora oraz operatora urządzenia. Podlegają one badaniom okresowym, doraźnym badaniom eksploatacyjnym oraz doraźnym badaniom powypadkowym lub poawaryjnym.

Badania okresowe dotyczą wyłącznie urządzeń objętych pełną formą dozoru technicznego w terminach ustalonych przez rozporządzenie lub w terminach sprecyzowanych przez producenta urządzenia. Doraźne badania eksploatacyjne wykonywane są zgodnie z bieżącymi potrzebami, a badania powypadkowe i poawaryjne przeprowadzane są w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub awarii w celu zweryfikowania przyczyny i wyciągnięcia wniosków.

Podesty ruchome wymagają corocznej kontroli instalacji elektrycznej z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej i obwodów bezpieczeństwa. Wyniki przeglądów konserwacyjnych muszą być wpisywane w dzienniku konserwacyjnym. Podczas przeglądów, które muszą być wykonywane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, przeprowadzane są badania konstrukcji nośnej, toru jezdnego oraz uziemień roboczych i odgromowych.

W przypadku modernizacji lub naprawy podestu ruchomego konserwujący weryfikuje poprawność działania urządzenia oraz uzgadnia jego dopuszczenie do ruchu z właściwą jednostką Urzędu Dozoru Technicznego.

Więcej o naprawie, serwisie i przeglądach podestów ruchomych przeczytasz w tym miejscu.

Similar Posts